Sociedad de Procedimientos de Pago, SL («SdPP»), con domicilio en Madrid, rúa Francisco Sancha, número 12, e con N.I.F. número B-87599478, inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, no tomo 35.043, folio 30, folla número M-630249, inscrición 1ª, é a titular do portal accesible no enderezo URL http://www.bizum.es.

O acceso ao portal de Bizum e á información relativa a calquera dos produtos e servizos que contén confire a condición de usuario e comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso lle recomendamos que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos desde o portal de Bizum.

Validez da información

A información e as condicións contidas nestas páxinas son as vixentes desde a data da súa última actualización. SdPP resérvase o dereito a modificalas en calquera momento, en cuxo caso entrarán en vigor desde a súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios do portal desde esa data. Os contidos do portal de Bizum, en especial as referencias informativas e publicitarias, a non ser que se indique expresamente o contrario, non constitúen oferta vinculante. SdPP resérvase o dereito a inserir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos do portal de Bizum cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

Establecemento de ligazóns a terceiros

O portal de Bizum pode poñer ao dispor dos seus usuarios dispositivos técnicos de ligazón que, seleccionados polo usuario, rediríxeno a un sitio web distinto de Bizum.

Nesta situación, SdPP, como prestador de servizos da sociedade da información, de acordo co artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, quedará exento de responsabilidade pola información que contribúe a facer accesible a través das ligazóns publicadas no seu sitio web, agás en caso de que teña coñecemento do contido ilícito das ligazóns publicadas na súa web e non tivese procedido a retiralas.

Os usuarios que teñan constancia de que algunha das ligazóns publicadas no sitio web redirixe a un contido inadecuado, poden comunicarllo a SdPP no enderezo do seu domicilio social indicado ao comezo deste Aviso Legal, indicando nome, enderezo (postal ou electrónico) e número de teléfono do usuario, unha descrición do contido ilícito que comunica e unha declaración expresa da exactitude do comunicado, sen prexuízo de que iso non supoña o coñecemento por SdPP dos contidos comunicados.

Así mesmo, SdPP non se fai responsable dos danos provocados pola ilicitude, calidade ou desactualización dos contidos ou servizos dos sitios web enlazados, nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a SdPP, agás o previsto no mencionado artigo 17 da Lei de Servizos da Sociedade da Información.

Datos de carácter persoal

SdPP cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios de a súa actividade. SdPP adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Informámolo de que os datos identificativos que poida achegarnos ao empregar a canle de comunicación «Contacto» da URL http://www.bizum.es, quedarán incluídos nun ficheiro titularidade de Sociedad de Procedimientos de Pago, SL (domicilio social: Francisco Sancha, 12, 28034 de Madrid), coa finalidade de dar unha resposta adecuada á solicitude de información realizada mediante o portal de Bizum. Pregámoslle que no contido da consulta ou mensaxe remitida a través da canle de comunicación «Contacto» se limite a incluír a información estritamente necesaria.

Informámolo de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos de contacto, perante Sociedad de Procedimientos de Pago, SL, con domicilio social situado na rúa Francisco Sancha, 12, 28034 de Madrid, indicando na súa solicitude os seguintes datos: nome, apelidos, domicilio a efectos de notificacións e fotocopia do D.N.I. ou de calquera outro documento válido en Dereito que acredite a súa identidade e petición.

Algunhas das páxinas do portal de Bizum dispoñen de «cookies», que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e que permiten aos nosos sistemas lembrar algunhas características ou preferencias de navegación do usuario. Para máis información pode ler a nosa Política de Cookies.

Propiedade intelectual e industrial

O portal de Bizum, as páxinas que comprende e a información ou elementos que estas conteñen inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual o industrial, dos que SdPP é titular ou lexítima licenciataria.

SdPP non outorga garantía algunha sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos nas páxinas do portal de Bizum cando a súa titularidade non corresponda a SdPP.

Usos prohibidos e permitidos

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.

Queda prohibido, agás nos casos que expresamente o autorice SdPP, establecer ligazóns, hiperligazóns ou links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas web de SdPP distintas da páxina principal do portal de Bizum, accesible no enderezo URL http://www.bizum.es, ou a que a substitúa no futuro, así como presentar as páxinas web de SdPP ou a información que estas conteñen baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

Responsabilidades

SdPP non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal de Bizum, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias alleas ao seu control.

SdPP non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros desde os que se acceda mediante ligazóns, hiperligazóns ou links ao portal de Bizum ou a calquera das súas páxinas web, nin da información e contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos de SdPP, agás autorización expresa desta última.

SdPP non asume responsabilidade algunha con relación á información, contidos de todo tipo, produtos e servizos ofertados a través do portal de Bizum por terceiras persoas ou entidades.

SdPP tampouco asume responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:

  1. Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de SdPP.
  2. Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outro.
  3. Uso indebido ou inadecuado do portal de Bizum.
  4. Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

Lei aplicable

O contido deste Aviso Legal rexerase pola lei común española.

As partes someten a resolución de calquera litixio ou reclamación relacionado co sitio web de Bizum aos Xulgados e Tribunais do domicilio do consumidor.