Bizum | Política de privacidad -
Volver al blog

Política de privacidad

INFORMACIÓN BÁSICA DE PRIVACIDADE

I. Responsable: Bizum, S.L.

II. Finalidade do tratamento: Xestionar as consultas e solicitudes que nos fagan chegar a través da canle “Contacto” e do Asistente Virtual “Bizzi”, xestionar os concursos, sorteos e outras actividades promovidas por Bizum, xestionar as relacións con contactos comerciais, xestionar a comunicación e o envío de información con fins comerciais ou publicitarios e prestarlle o servizo Bizum aos usuarios dados de alta

III. Lexitimación: Consentimento e interese lexitimo (contactos comerciais e uso do alias).

IV. Destinatarios: Non se lle cederán os datos a terceiros excepto obriga legal, así como aos destinatarios necesarios para poder prestar o servizo Bizum e algúns dos servizos ofrecidos neste sitio web.

V. Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

VI. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos e privacidade a continuación.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRIVACIDADE

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Datos de contacto do responsable: Bizum, S.L., con CIF B-87599478 domicilio social: Francisco Sancha, 12 – 28034 Madrid (en adiante, Bizum).

II. ALCANCE DA POLÍTICA

Cando vostede accede e usa https://www.bizum.es comprométese a aceptar esta política de privacidade, así como as disposicións contidas no Aviso Legal e na Política de Cookies.

En Bizum proporcionámoslle información para que, con carácter previo ao cumprimento dos seus datos persoais, poidas acceder á Política de Privacidade e a calquera outra información relevante en materia de Protección de Datos.

III. FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DATOS.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Bizum comprometémonos a utilizar os seus datos persoais sempre con fins determinados, explícitos e lexítimos.

Naqueles supostos en que se proxecte realizar un tratamento dos seus datos persoais para un fin que non sexa o que inicialmente foi consentido por vostede, proporcionaráselle información suficiente sobre o novo fin para obter, de novo, o seu consentimento.

Nos casos nos que, cos seus datos persoais, se poidan elaborar perfís ou tomar decisións automatizadas proporcionaráselle información suficiente elas e sobre as consecuencias que poidan chegar a ter.

Recollemos información persoal necesaria para a xestión das finalidades establecidas nesta Política de Privacidade.

En que supostos se solicitan datos persoais a través da nosa web ou a través doutras canles?

– Para atender as consultas que nos fagan chegar a través da canle de Contacto e do Asistente Virtual “Bizzi”.

– Para xestionar os concursos e sorteos promovidos por Bizum e cuxas Bases Legais poden consultarse a través do sitio web https://www.bizum.es

– Para establecer relacións comerciais a través das persoas de contacto doutras compañías.

– Para xestionar a comunicación e o envío de información con fins comerciais ou publicitarios por correo electrónico, en caso de que o usuario expresamente así o autorizase.

– Para darse de alta como usuario do servizo Bizum a través das entidades adheridas publicadas en https://bizum.es e de conformidade aos seus Termos e Condicións.

– Para realizar, coa colaboración de usuarios rexistrados, actividades de avaliación e mellora da operativa do servizo Bizum.

Que uso lle daremos á información persoal que utilicemos?

– Para a atención das consultas realizadas polos usuarios a través da canle de Contacto e do Asistente Virtual “Bizzi”.

– Para xestionar a entrega de premios, dar cumprimento ás obrigas fiscais que correspondan, así como darlles cumprimento a finalidades adicionais contidas nas bases legais de cada concurso ou sorteo e publicadas en https://www.bizum.es

– Para xestionar as relacións comerciais con outras compañías a través das persoas de contacto.

– Para xestionar a comunicación e o envío de información con fins comerciais ou publicitarios por correo electrónico, en caso de que o usuario expresamente así o autorizase.

– Para prestar o servizo Bizum aos usuarios dados de alta no mesmo e ofrecérenlles unha experiencia de uso segura.

– Para realizar, coa colaboración de usuarios rexistrados, actividades de avaliación e mellora da operativa do servizo Bizum.

Durante que prazo conservaremos os seus datos?

Datos da canle de contacto e do asistente virtual “Bizzi”: Un máximo de 5 anos conforme o artigo 1.964 del Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais).

Datos de premiados en concursos e sorteos:

– Durante o tempo necesario para facer efectiva a entrega do Premio e unha vez entregado durante un máximo de 5 anos conforme o artigo 1.964 del Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais);

– Durante 4 anos para os datos relativos á determinación de débedas tributarias, excepto cando as normas particulares establezan outros prazos de prescrición diferentes. Art. 66 Lei 58/2003, xeral tributaria.

– Durante 2 anos, en relación cos datos e finalidades de cesión de datos para a súa publicación no sitio web https://www.bizum.es

Datos de contactos comerciais: Durante o período necesario para manter as relacións comerciais e, unha vez rematadas, ou exercido o dereito de supresión polo interesado, un máximo de 5 anos conforme o artigo 1.964 del Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais).

Datos para a comunicación e o envío de información con fins comerciais ou publicitarios: Unha vez revogue o seu consentimento para o envío destas comunicacións, durante un máximo de 5 anos, conforme ao artigo 1.964 do Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais).

Datos para la prestación do servizo Bizum: Unha vez que o usuario se dea de baixa no servizo, durante un máximo de 5 anos conforme o artigo 1.964 del Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais).

Datos para a realización de actividades de avaliación e mellora da operativa do servizo Bizum: Unha vez finalizada a participación do usuario rexistrado nestas actividades, durante un prazo máximo de 5 anos conforme o artigo 1.964 del Código Civil (prazo de prescrición das accións persoais).

IV. LEXITIMACIÓN

Tratamos os seus datos sobre a base xurídica de prestarlle a información ou servizos que nos solicite, así como xestionar a entrega do premio que lle puidese ser outorgado pola súa participación en concursos e sorteos promovidos por Bizum, xestionar a súa participación noutras actividades promovidas por Bizum, enviarlle información con fins comerciais e publicitarios, e baseado, polo tanto, no consentimento do afectado.

Tamén poderemos tratar os datos persoais de contacto con base de lexitimación no interese lexítimo de Bizum de establecer, xestionar e manter relacións comerciais con outras compañías.

Baseado así mesmo no interese lexitimo de ofrecer un servizo cunha experiencia de usuario segura, no que o pagador das operacións Bizum poida comprobar de forma previa á finalización da operación a identidade do beneficiario, Bizum utiliza o dato de alias, composto polo nome mailas iniciais dos apelidos do usuario.

En todo caso, vostede terá plenos dereitos sobre os seus datos persoais e sobre o seu uso, e poderá exercitalos en calquera momento.

En ningún caso cederemos os seus datos a terceiros sen informalo previamente e requirirlle o seu consentimento.

En relación co uso dos servizos da Web ou da utilización de calquera outra canle pola que se recollan datos, o envío dos seus datos de carácter persoal é obrigatorio para contactalo, e para poder atender a petición que nos faga chegar. Así mesmo, non facilitar os datos persoais que se soliciten ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de procesar as solicitudes realizadas neste web ou en calquera outra canle.

V. DESTINATARIOS

A quen lle cedemos os seus datos?

Os seus datos persoais poderanlle ser cedidos ás entidades adheridas ao servizo Bizum coa finalidade de poder prestar este servizo aos usuarios dados de alta nel.  Ademais, en cumprimento das obrigas fiscais derivadas da celebración de concursos e sorteos promovidos por Bizum, os seus datos poderán ser cedidos á Axencia Tributaria.

Adicionalmente, e coa finalidade de xestionar o boletín de noticias dispoñible no sitio web, é posible que os seus datos se cedan ao provedor Mailchimp, unha empresa do grupo The Rocket Science Group, LLC, o que pode supoñer transferencias internacionais mediante garantías adecuadas dos seus datos a Estados Unidos de acordo co previsto no art. 46.3 a) do Regulamento xeral de protección de datos.

Respecto do seu dato de alias, que ten como finalidade identificalo ante o resto de usuarios do servizo Bizum dotando así dunha experiencia de usuario segura ás operacións realizadas a través do servizo, informámoslle que serán accesíbeis por tódolos usuarios do servizo que coñecendo o seu número de teléfono móbil inicien unha operación na que vostede sexa a parte contraria

Fóra dos supostos anteriores, Bizum só cederá os seus datos en caso de obriga legal e en ningún caso os seus datos de carácter persoal serán compartidos con terceiros sen obter o seu consentimento, excepto que a cesión dos seus datos fose necesaria para o mantemento da relación con vostede, así como nos casos previstos pola normativa de protección de datos vixente en cada momento.

VI. PROCEDENCIA

Todos os datos persoais que tratamos a través do noso web e das nosas canles proceden directamente do propio interesado.

No caso de que os datos persoais non foran obtidos directamente do interesado, por proceder dalgunha cesión lexítima, ou de fontes de acceso público, será informado debidamente na presente política de privacidade, ou mediante calquera medio que permita acreditar que se lle deu cumprimento ao deber de informar.

VII. DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Como se poden exercitar os dereitos? Pode enviar unha comunicación por escrito ao domicilio social Bizum, que inclúa en todo caso unha fotocopia do seu DNI o outro documento identificativo similar, para solicitar o exercicio dos seguintes dereitos:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais: vostede poderá preguntar a Bizum se esta empresa está tratando os seus datos.
  • Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou incompletos, ou a supresión
  • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, vostede terá o dereito a opoñerse ao tratamento, e nese caso, Bizum deixará de tratar os datos, excepto que por motivos lexítimos imperiosos, ou que no exercicio ou na defensa de posibles reclamacións se teñan que seguir tratando.
  • En determinadas circunstancias, vostede poderá exercitar o dereito á portabilidade dos datos: no caso de que queira que os seus datos sexan tratados por outra entidade, Bizum facilitaralle a portabilidade dos seus datos ao novo responsable no caso de que iso resulte aplicable.
  • En determinadas circunstancias, vostede poderá solicitar o dereito á limitación do seu tratamento, e nese caso unicamente serán conservados por Bizum para a defensa de posibles reclamacións.
  • En determinadas circunstancias, existe a posibilidade de retirar o consentimento: no caso de que se outorgase o consentimento para algunha finalidade específica, vostede ten o dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Como podo exercitar estes dereitos? En calquera caso, poñemos á súa disposición formularios que lle permitan exercitar os dereitos antes comentados de maneira máis doada e rápida enviándoo ao enderezo de contacto de Bizum e que se atopan dispoñibles en https://www.bizum.es.

Como podo reclamar ante a Autoridade de Control: Se un usuario considera que hai un problema coa forma en que Bizum está manexando os seus datos, pode dirixir as súas reclamacións a Bizum ou á autoridade de control en protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) a indicada no caso de España.

VIII. SEGURIDADE

En Bizum mantemos os máis altos niveis de seguridade para protexer os seus datos de carácter persoal fronte a perdas, destrución, dano accidental e accesos, tratamentos ou revelacións non autorizadas ou ilícitas. Cando recibimos os seus datos, utilizamos rigorosos procedementos e funcións de seguridade para impedir calquera acceso non autorizado.

Para tal fin, Bizum avaliará os riscos inherentes ao tratamento (a súa probabilidade e gravidade), e aplicará medidas para mitigalos, as cales garantirán un nivel de seguridade adecuado, incluída a confidencialidade, tendo en conta o estado da técnica, o custo de aplicación e a natureza, alcance, contexto e fins do tratamento.  con respecto aos riscos e a natureza dos datos persoais que deban protexerse.

As accións descritas nesta sección e apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado para o risco detectado incluirán, de ser o caso, entre outras, as seguintes medidas:

1. Seudonimización e cifrado de datos persoais, cando proceda.

2. Medidas capaces de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamentos.

3. Medidas capaces de restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida en caso de incidente físico ou técnico.

4. Existencia dun proceso de verificación, avaliación e valoración regular da eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade do tratamento.

5. Avaliación periódica do risco de destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a estes datos.

6. Medidas para garantir que calquera persoa que actúe baixo a autoridade de Bizum e teña acceso a datos persoais só poida tratar estes datos seguindo instrucións de Bizum.

IX. CONFIDENCIALIDADE

Os datos persoais que se poidan recoller serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndonos a gardar segredo respecto destes, e garantindo o deber de gardalos adoptando todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na lexislación aplicable.

X. MENORES

Os menores de 18 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través da aplicación Bizum, nin outras canles, sen autorización previa dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo.

XI. RESPONSABILIDADE

O usuario será o único responsable a causa do cumprimento dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

XII. COOKIES

Algunhas das páxinas do portal https://www.bizum.es dispoñen de “cookies”, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario, e que lle permiten aos nosos sistemas recordar algunhas características ou preferencias de navegación do usuario. Para máis información pode ler a nosa Política de Cookies.